LevnéSMS - nejlevnější zasílání SMS do mobilních telefonů.

Obchodní podmínky

poskytování služeb systému Levné SMS

1. Systém Levné SMS

1.1.Společnost Mobil Systems, a.s., IČ 27757479 se sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 3198, PSČ 738 01 (dále jen „společnost“) je provozovatelem systému „Levné SMS“ (dále také jen „systém“) a poskytovatelem služeb placeného zasílání SMS zpráv.

1.2. Systém "Levné SMS" umožňuje, pomocí softwarové aplikace a SMS centra (dále jen „aplikace“), uživatelům mobilních telefonů a/nebo internetu posílat výhodně své SMS textové zprávy na zvolená běžná mobilní čísla v České republice operátorů T-Mobile, 02, Vodafone.

1.3. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) vydává společnost za účelem stanovení základních pravidel registrace uživatelů, podmínek poskytování, užívání a placení služeb systému. Tyto obecné podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání o poskytnutí služeb systému a jsou pro společnost i uživatele závazné uzavřením smlouvy, pokud nebude mezi nimi písemně dohodnuto jinak.

2. Vymezení pojmů

2.1. SMS - je krátká textová zpráva o maximální délce 160 znaků, kterou je možné přímo zaslat na mobilní telefon.

2.2. EMS - Extra SMS - je krátká textová elektronická zpráva, kterou lze doručit a příjmout pouze pomocí mobilní aplikace "Levné SMS".

3. Registrace uživatele

3.1. Registrací uživatele je vyslovení jeho souhlasu s těmito obchodními podmínkami, čímž dochází bez dalšího k uzavření smlouvy o poskytování a užívání služeb mezi společností a uživatelem (dále jen „smlouva“). Na základě takto uzavřené smlouvy má uživatel právo na poskytování a užívání služeb systému v podobě odesílání a doručování jeho SMS či EMS zpráv a společnost na jejich zaplacení. Společnost má právo bez uvedení důvodu odmítnout registraci uživatele a uzavření smlouvy.

3.2. Registrací do systému "Levné SMS" získá uživatel přistupové jméno a heslo, které obdrží pomocí SMS zprávy po registraci.

3.3. Registraci je možno provést zasláním Premium SMS zprávy v ceně 7 Kč vč. DPH ve tvaru "MSM 11" na číslo 9001107. V tomto případě obdrží SMS zprávou jméno a heslo pro přístup do systému.

3.4. Registraci pro mobilní telefon je možné provést také zasláním Premium SMS zprávy v ceně 50 Kč vč. DPH ve tvaru "MSS 1111" na číslo 9001150. Tomto případě obdrží SMS zprávou jméno a heslo pro přístup do systému a zároveň SMS zprávu WAP-Push linkem, pomocí kterého si může do svého mobilního telefonu nahrát JAVA aplikaci Levné SMS.

3.5. Předpokladem pro internetové uživání systému je počítač připojený k internetu a internetový prohližeč.

3.6. Předpokladem pro užívání systému v mobilním telefonu je registrace aplikace "Levné SMS", viz. bod 3.4. Mobilní telefon musí podporovat technologii "JAVA MIDP 1.0" a musí mít aktivován tarif který podporuje "Datové přenosy pomocí GPRS". Telefon musí být nastaven podle doporučení operátora, jehož má uživatel SIM kartu. Podrobný postup pro nastavení aplikace je popsán na stránkách společnosti (www.levnesms.cz). Cena za stažení aplikace do mobilního telefonu a poplatky za GPRS připojení, jsou uživateli účtovány přímo operátorem a odčítány z jeho "SIM" karty ve výši dle platného ceníku daného operátora a nastavení služby SIM karty.

3.7. K širšímu využití systému než pouze pro zasílání SMS a EMS uživatele, slouží tzv. rozšířená registrace uživatelů, která je dobrovolná, vyžaduje výslovný souhlas uživatele a sdělení dalších osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, ročník narození. Dobrovolnou rozšířenou registrací souhlasí uživatel se zasíláním na kontaktní mobilní číslo nebo e-mail jakýchkoliv obchodních a reklamních sdělení, zpráv či jiných informací dle potřeb a uvážení společnosti.

3.8. Službu Premium SMS technicky zajišťuje ATS Praha. Jedná se o jednorázovou službu. Infolinka Levné SMS - 597 431 501. E-mailová podpora: podpora@levnesms.cz

4. Užívání systému Levné SMS a platební podmínky

4.1. Aktuální cena za odeslanou SMS je 0,74 Kč bez DPH (0,89 vč. DPH) a cena EMS je 0,10 Kč bez DPH (0,12 vč. DPH). Ceny jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Společnost má právo měnit a upravovat ceny služeb, zejména s ohledem na změny cen operátorů sítí, přičemž změna ceny nemá vliv na již uživatelem předplacené služby.

4.2. Placení služeb systému uživatelem je založeno na principu předplacených kreditů.

4.3. Každý uživatel získává po první registraci ke svému mobilnímu číslu zdarma pět bonusových SMS a dvacet EMS zpráv. Za dobrovolnou rozšířenou registraci uvedenou v bodě 3.7. zhora získá uživatel zdarma dalších deset bonusových SMS.

4.4. Kredity lze nabít převodem na účet společnosti, nebo pomocí platební karty. Pro oba případy je nutno provést objednávku těchto kreditů v elektronickém obchodě na adrese http://shop.levnesms.cz. Kredity budou připsány po připsání na účet společnosti. V případě on-line platby (platební kanál eBanky, nebo platební karty) je připsání většinou do 20 minut.

4.5. Každý uživatel má možnost prostřednictvím aplikace být neustále informován o aktuálním zůstatku kreditů na svém mobilním telefonu nebo na www stránkách.

4.6. Všechny kredity, ať už zakoupené nebo bonusové, lze použít pouze pro zasílání SMS a EMS zpráv v systému, nelze je převádět na jiného uživatele ani proplácet v penězích. Uživatel nemá nárok na náhradu nevyčerpané části kreditu, pokud není v podmínkách dále stanoveno jinak.

4.7. V mobilní aplikaci Levné SMS lze převést SMS kredity na EMS kredity v poměru: 1 SMS kredit = 10 EMS kreditů.

4.8. Při zrušení uživatelského účtu na žádost uživatele je účtován manipulační poplatek do výše 200 kreditů. Pokud není kredit v dostatečné výši, je kredit po zrušení vynulován.

4.9. Pokud nedošlo k žádnému čerpání kreditů během 6-ti měsíců (nebyla odeslána žádna zpráva) vyhrazuje si společnost právo použít tyto kredity na úhradu manipulačních poplatků spojených se správou uživatele v systému.

4.10. Právo uživatele vypovědět smlouvu v zákonné lhůtě je možné v případě, kdy uživatel o toto zažádá elektronickou formou na adrese podpora@levnesms.cz a v zákonem daném ternímu neužije službu nebo její část žádným způsobem.

5. Zatoč si o SMS

5.1. Každý uživatel systému starší 18 let má právo účastnit se hry o přidaný počet kreditů tzv. "Zatoč si o SMS" (dále jen „hra“ a „soutěžící“).

5.2. Každý uživatel má garantovanou výhru odpovídající výši manipulačního poplatku.

5.3. Manipulační poplatek za jednu hru je kredit ve výši jedné SMS. V případě hry o "Jackpot" je manipulační poplatek ve výši pěti SMS kreditů.

5.4. Po každé provedené hře hry získává uživatel EMS kredit odpovídající manipulačnímu poplatku.

5.5. Uživatel získává bezplatně další bonusové kredity v případě, že se po zastavení obrázků objeví na displeji znaky odpovídající znakům ve výherní tabulce. Pokud je jackpot ve hře nižší než tisíc, získává výherce tisíc kreditů, v případě, že převyšuje počet tisíc, získává výherce ve hře aktuální počet kreditů v něm uvedený.

5.6. Manipulační poplatek je nevratný.

6. Ochrana a správa osobních údajů a informací

6.1. Registrací v systému poskytuje uživatel dobrovolně svá osobní data pro potřeby společnosti.

6.2. Společnost je registrovaným správcem osobních údajů. Získaná osobní data uživatelů slouží pouze pro potřebu společnosti, v souladu s platnými právními předpisy jsou chráněna před zneužitím a nebudou zveřejněna či poskytnuta třetí osobě.

6.3. Společnost nebude využívat služeb k zasílání nevyžádaných informací, pokud k tomu nedal uživatel souhlas. Registrací dle bodu 3. však uživatel souhlasí se zasíláním zpráv o aktuálních nabídce a změnách ve službách poskytovaných společností. Rozšířenou registrací dle bodu 3.7. uživatel souhlasí se zasíláním jakýchkoliv informací a sdělení třetích osob. Pokud si uživatel nepřeje žádné nevyžádané informace či nesouhlasí s využitím svých osobních údajů je povinen to společnosti výslovně sdělit písemně na adresu společnosti nebo prostřednictvím internetových stránek společnosti, což bude společností respektováno, pokud není v těchto podmínkách či právních předpisech stanoveno jinak.

6.4. Uživatel je povinen chránit své osobní údaje, zejména svůj přístupový registrační kód a heslo. Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů či informací z SMS jinou osobou v případech, které nezavinila či z důvodů vylučujících odpovědnost (např. odposlech sítě, hacking, viry apod.).

7. Další ustanovení

7.1. Společnost má právo, z důvodu nutné denní údržby systému, přerušit jeho služby v nočních hodinách, zejména od 22.00 hod do 06.00 hod.

7.2. Společnost neodpovídá za jakékoliv škody způsobené uživateli, které vznikly bez jejího zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost při poskytováním a/nebo využitím služeb systému.

7.3. Společnost zejména neodpovídá za škody vzniklé nikoliv řádným a včasným odesláním a/nebo doručením SMS či EMS zprávy pokud zprávu předá do placené sítě operátora, popř. pokud služba bude nedostupná z důvodů na straně třetích osob, zejména operátorů nebo zásahem státních orgánů a\nebo při zasílání všech zpráv do zahraničí nebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost /tzv. vyšší moc/. Dále společnost nenese odpovědnost za zneužitím registračního kódu, obsahu SMS, mobilního telefonu, popř. internetu a/nebo údajů z nich získaných jinými osobami. Společnost doporučuje uživatelům nesdělovat číselný kód registrace v systému jiným osobám. V zřetelehodných případech prokazatelně nezaviněné ztráty, zničení či odcizení mobilního telefonu může uživatel požádat společnost o zablokování poskytování dalších služeb a poskytnutí náhradních kreditů nejvýše v rozsahu platných nevyčerpaných kreditů. Na tuto náhradu není právní nárok.

7.4. Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat služby systému k porušování smlouvy, těchto podmínek a právních předpisů, zejména k rozesílání nevyžádaných zpráv /např. reklamní a propagační spamy, pro komerční využití apod./, jenž jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy či k jiným nezákonným aktivitám a neumožní to ani jiným osobám. Dává společnosti souhlas se zasíláním zpráv na mobilní čísla jím uvedené na které má tentýž souhlas od konečného uživatele a bere na vědomí, že nese odpovědnost za škody tímto či zneužitím přístupu k systému jinými osobami způsobené a souhlasí s tím, aby společnost učinila bezodkladná opatření k zamezení zneužívání služby a proti vzniku škod.

7.5. Společnost je oprávněna z důvodů uvedených výše v bodě 7.4. či jiných zřetelehodných důvodů vyloučit uživatele ze systému a odstoupit od smlouvy. Náhrada škody není tímto dotčena. Odstoupení je účinné doručením oznámení uživateli s jeho registračním kódem na mobilní telefon či e-mailovou adresu. Uživatel nemá nárok na vrácení nevyčerpané části kreditů.

7.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností společnosti vyplývající ze smlouvy, těchto podmínek nebo z právních předpisů. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení s uvedením důvodů na adresu společnosti či e-mailovou adresu. Uživatel má v případě oprávněného odstoupení od smlouvy nárok na náhradu škody ve výši finanční náhrady za nevyčerpanou část kreditů.

7.7. Společnost je oprávněna převést práva a povinnosti ze smlouvy na svého právního nástupce.

7.8. Uživatel bere na vědomí, že instalací aplikace a registrací projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto podmínek, se kterými se řádně seznámil na webové stránce společnosti www.levnesms.cz, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

7.9. Uživatel souhlasí, že veškeré neuhrazené dluhy plynoucí z užívání služby budou předávány k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené. Dále souhlasí, že v případě neuhrazení může být zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.

7.10. Veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na www.rozhodcidolozka.cz.

7.11. Společnost si vyhrazuje právo tyto obecné obchodní podmínky podle potřeby měnit a doplňovat, o čemž bude informovat registrované uživatele na těchto www stránkách. Nové podmínky jsou platné po uplynutí 10 dnů od jejich zveřejnění na webové stránce společnosti www.levnesms.cz

7.12. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.7.2011.

Ve Frýdku-Místku dne 1.7.2011

Jiří Čuda
předseda představenstva
společnosti Mobil Systems, a.s.

Úvodní | Levné SMS | Extra SMS | Stažení do mobilu | Nastavení mobilu | Nápověda
Podmínky provozu | Doporuč a vydělávej | Nabít kredit | Elektronický shop
Kontakt | E-mail | © 2005 - 2016 Mobil Systems, a.s.